Κόστος εγγραφής


Τις εργασίες του Συνεδρίου μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται, είτε με απλή συμμετοχή (χωρίς εισήγηση), είτε με οποιασδήποτε μορφής εργασία (ερευνητική, ανασκόπηση). Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στο Συνέδριο επιβαρύνεται με έξοδα εγγραφής, τα οποία διαφοροποιούνται αναλόγως με τη σχέση του συμμετέχοντος με την ΠΕΒ αλλά και την ημερομηνία καταβολής του αντίστοιχου ποσού (προεγγραφή μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2014 ή εγγραφή κατά την έναρξη του συνεδρίου).

Επομένως το κόστος εγγραφής ανάλογα με το χρόνο και την ιδιότητα του/της ενδιαφερόμενου/νης, καθορίζεται παρακάτω:

Κατηγορίες

Κόστος Εγγραφής

Πριν από τις 17 Νοεμβρίου 2014

 

Μετά από τις 17 Νοεμβρίου 2014

 

Μέλη* της ΠΕΒ 25 ευρώ 40 ευρώ
Μη μέλη της ΠΕΒ 50 ευρώ 70 ευρώ
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 15 ευρώ 20 ευρώ
Φοιτητές

10 ευρώ

15 ευρώ

Ανάλογα με την περίπτωση, θα χορηγείται βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται αν η συμμετοχή του συνέδρου περιελάμβανε εισήγηση ή όχι.

*αναφέρεται σε οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της ένωσης.