Μορφή εργασιών


Στα πλαίσια του συνεδρίου θα δοθεί η δυνατότητα προφορικής παρουσίασης ερευνητικών εργασιών και ανασκοπήσεων. Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο Διαδίκτυο με συμπλήρωση σχετικής φόρμας και αποστολής της με ηλεκτρονική μήνυμα. Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10 Νοεμβρίου 2014.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής (10/11/2014) δεν είναι δυνατή η τροποποίηση των εργασιών που υποβλήθηκαν.

Η παρουσίαση της εργασίας κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πρέπει να είναι ταυτόσημη με το περιεχόμενο της περίληψης που έχει υποβληθεί.

Προετοιμασία της εργασίας

1. Τίτλος εργασίας

 • Ο τίτλος εργασίας πρέπει να είναι σύντομος και σαφής και να γραφεί με κεφαλαία γράμματα.
 • Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων να αναφέρονται πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα με τα αρχικά. Να έχει υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
 • Να αναγράφεται με εκθέτη το Κέντρο-Φορέας προέλευσης (Εργαστήριο/Κλινική, Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, Νοσοκομείο, Ερευνητικό Ινστιτούτο, άλλο).

2. Κείμενο περίληψης και Πίνακες

Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα καταχωρηθούν όπως ακριβώς θα έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες:

 • Γλώσσα: Ελληνική ή Αγγλική
 • Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο σε διπλό διάστημα με περιθώρια 3 cm και οι χαρακτήρες να είναι γραμματοσειράς Times New Roman, μεγέθους 12 cpi.
 • Η έκταση του κειμένου της περίληψης πρέπει να κυμαίνεται από 200 έως 250 λέξεις.
 • Η Ερευνητική Εργασία πρέπει να είναι δομημένη ως εξής:
  • Εισαγωγή
  • Σκοπός
  • Υλικό και Μέθοδος
  • Αποτελέσματα
  • Συμπεράσματα
 • Η Ανασκόπηση πρέπει να είναι δομημένη ως εξής:
  • Εισαγωγή
  • Σκοπός
  • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
  • Συμπεράσματα
 • Κάθε πίνακας ισοδυναμεί με 50 λέξεις.
 • Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή εικόνων στην περίληψη της εργασίας.
 • Στο κείμενο της περίληψης πρέπει να δηλώνονται: το όνομα, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υπεύθυνου της εργασίας για διευκόλυνση της επικοινωνίας.
 • Οι όποιες βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να ενσωματωθούν στο κυρίως κείμενο.
 • Οι συγγραφείς πρέπει να δηλώσουν μόνο μία θεματική ενότητα στην οποία επιθυμούν να κριθεί η εργασία τους.
 • Χρησιμοποιήστε το σχετικό υπόδειγμα.

Γενικές οδηγίες

 • Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν μέσω του δικτυακού τόπου της ιστοσελίδας του συνεδρίου, σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο υποδεικνύεται. Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με fax δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Περιλήψεις εργασιών χωρίς επαρκή στοιχεία ή με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα παρουσιασθούν τα δεδομένα» κλπ. δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δε θα γίνονται δεκτές.
 • Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δε θα γίνονται δεκτές.
 • Μετά την παραλαβή της Περίληψης της εργασίας σας από τη Γραμματεία του Συνεδρίου, θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Στην Ανασκόπηση δεν πρέπει να συμμετέχουν πάνω από τρείς (3) συγγραφείς, ενώ για την Ερευνητική Εργασία ο αριθμός των συγγραφέων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους επτά (7).
 • Για την υποβολή περίληψης είναι απαραίτητη η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής από δύο τουλάχιστον συγγραφείς.
 • Κάθε συγγραφέας έχει το δικαίωμα παρουσίασης μίας εργασίας, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες.
 • Μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την εργασία τους σε πλήρη μορφή ώστε να ενσωματωθεί στον ηλεκτρονικό τόμο πρακτικών, με εξασφαλισμένο ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη.

Για τον τρόπο αποστολής της εργασίας σας, δείτε τη σχετική σελίδα.