Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας: “Ο προσδιορισμός, η παρακολούθηση και η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα”


9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Στρογγυλό Τραπέζι 6/12/2014
Ο προσδιορισμός, η παρακολούθηση και η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα

Συντονιστής: Γ. Βαβίζος
Εισηγητικές Τοποθετήσεις: Γιώργος Βαβίζος – Γιώργος Βερροιόπουλος και Θανάσης Οικονόμου

Θα επακολουθήσουν ερωτήσεις και παρεμβάσεις των παρευρισκομένων

Οι εισηγητικές τοποθετήσεις αφορούν:

• Ιστορική εξέλιξη του δικτύου Natura 2000 στη χώρα μας.
• Προβλήματα των κανόνων και των μηχανισμών που θεσπίστηκαν για την παρακολούθηση της κατάστασης και την προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές Natura.
• Αντιλήψεις και συμφέροντα που διαμόρφωσαν αναποτελεσματικούς κανόνες και ευνοούνται από αυτούς.
• Προτάσεις για βελτίωση της κατάστασης.

Εισήγηση Γιώργος Βαβίζος και Γιώργος Βερροιόπουλος

Απάντηση